Polskie migawki

(…)nikt nie kwestionuje tego, jak policjanci zwracali się do zatrzymanego. A nazywali go „ciotą” i „pedałem”. Mówili, że „Bóg nie wpuszcza do nieba pedałów”, pytali: „Masz HIV czy AIDS?”

Sprawa została umorzona ze względu na brak dostatecznych dowodów przestępstwa.

Pozostała jeszcze możliwość wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. Dwa tygodnie temu zajął się nim Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli. I na pierwszym posiedzeniu (bez przeprowadzenia jakichkolwiek czynności) odrzucił główne zarzuty. Uznał, że nie doszło do przestępstwa. „Dla niektórych środowisk słowo » pedał «może uchodzić za obraźliwe czy poniżające, ale dla innych jest neutralnym, powszechnie używanym w życiu potocznym(…)

To uzasadnienie warszawskiego sądu nie jest odosobnione. W 2006 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu uznał, że porównanie homoseksualistów do nekrofilów, zoofilów i pedofilów nie jest poniżające, ponieważ odzwierciedla stan opinii publicznej. Z kolei rok temu w innej sprawie – o nazwanie uchodźców czeczeńskich przez funkcjonariusza straży granicznej „pasożytniczym ścierwem” – białostocki sąd uznał, że to nie wyzwisko, tylko zwrot powszechnie używany w literaturze.

Cytaty z (GW)

jebac

Napis na ekranie A4, Polska zdj. Samolot

Translation by Google:

(…) There is no denying that the policemen turned to the detainee. And they called him „fagot” and „fag”. They said that „God will not admit fags to heaven”, asked: „Do you have HIV or AIDS?”

The case was discontinued due to lack of sufficient evidence of a crime.

But there was still the possibility of bringing a private prosecution. Two weeks ago, case took over the District Court for Warsaw-Wola. And at the first meeting (without carrying out any procedures) rejected the main charges. It found that there was no crime. „For some social groups the word „fagot”could be regarded as offensive or demeaning, but for others it is a neutral, widely used in everyday life (…)

This justification Warsaw court is not alone. In 2006, the District Court in Poznan found that a comparison of gays to necrophiles, zoophiles and pedophiles is not degrading and it reflects the state of public opinion. In turn, a year ago in another case – naming Chechen refugees by the Polish border guard „parasitic scum” – Bialystok court concluded that it is not an insult, only term widely used in the literature.

Quotes from ( GW )

Otagowane:, , , , , , , , , ,

%d blogerów lubi to: